Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета  
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце


     

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 години "Национален парк "Пирин"
Планино, Пирин,планино
Много си Пирин хубава!
Лете си Пирин хубава,
а зиме люта и страшна ...

народна песен

     Природата е Във всеки един от нас.
    Юбилеят на парк "Пирин" е Време за празник и размисъл...
      Основните цели пред управлението на парка са да запази невероятното биологично разнообразие, неговата непреходност и красота, която като магия привлича Все повече и повече посетители от страната и чужбина. България има целенасочена държавна политика за съхраняване, опазване и възпроизводство на уникалната си природа. Съществуващата нормативна база открива перспективи за нейното развитие. Доказателство за това е широката обществена подкрепа от местната и изпълнителната власт, от бизнеса и неправителствените организации.
      За българското правителство най-важно е да създаде условия на българите за икономически и социален просперитет, част от които е развитието на екотуризма. Със своята специфика той съчетава възможностите за повишаване стандарта на живот на местното население и ангажимента му към опазване на околната среда, в която живее. Екотуризмът е модел за туристически бизнес. който ако бъде правилно развит в различните общини, може да допринесе не само за опазване на биологичното разнообразие, но и да осигури икономически дивиденти за природозащитни инициативи. Предизвикателство пред ръководството на парк "Пирин" е изграждането на ски-зоната с център град Банско. която ще допринесе за устойчивото развитие в региона. По-добро разбиране на възможностите. които паркът предлага, ще даде възможност за разнообразяването на туристическите атракции и услуги.
      Национален парк "Пирин" е ключов елемент от цялостната стратегия на правителството за опазване на природното наследство на България, което трябва да съхраним за бъдещето на нашите деца.
      Природата е във всеки от нас. Без днес, няма да има утре!

Долорес Арсенова
Министър на околната среда и водите на Република България

     Нашият парк, в сравнение с други национални паркове в света, не е голям, но е уникален с първичната суровост и изключително богатата си флора и фауна. В българското съзнание Пирин е алпийската перла на България - скалисти върхове, изумрудени езера, бистри потоци, високи мури и дивни цветя. Но това е само зрителният образ на планината.
Многообразен и взаимнозависим е животът на планината. Това е една деликатна система, оцеляваща и развиваща се на основата на вътрешно равновесие. В момента пред ръководството на Национален парк "Пирин" стои предизвикателството да отговори на новите тенденции в управлението на защитените територии, насочени към устойчиво развитие и създаване на екологосъобразен поминък на местното население.
Като родители ние се грижим да оставим на децата си добро жилище, образование и морални ценности. Но какво по-благородно от това, да им оставим дивната Пирин планина, такава, каквато Природата я е сътворила за милиони години.

инж. Георги Грънчаров
Директор на Национален парк "Пирин"
 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft