Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце


     

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фауна

      Във връзка с изготвяне на плана за управление на НП "Пирин" пез периода 2001-2002 г. екип от специалисти - зоолози от Българска Академия на Науките (Институт по зоология, Национален Природонаучен музей) и неправителствени организации (СДП Балкани) обобщи цялата налична информация за животинския свят на планината. критичният анализ на наличните сведения позволи да се набележат основните празнини в познанията. На тази основа бяха планирани и осъществени полеви изследвания в резултат, на което бяха събрани нови и много ценни данни. Освен това беше актуализирана голяма част от съществуващата фаунистична информация. В резултат от тази дейност беше получена цялостна картина на историята, развитието и съвременното състояние на фауната в пределите на НП "Пирин". Всички тези сведения бяха от съществено значение за изготвяне на плана на управление. Много от групите безгръбначни и гръбначни животни са изключително чувствителни към негативните антропогенни влияния. В много случаи опазването на застрашените популации животни изисква запазването на техните природни местообитания в ненарушен вид, а не защита на отделните представители (Бернска конвенция). Установяването на консервационната значимост на различните хабитати за успешното опазване на фауната се извършва на основата на критериите (отбелязани в Бернската конвенция): видово и популационно богатство и наличието на редки (стенотопни), ендемични реликтни и застрашени видове (включени в световни или европейски

Червени книги).
         Редките видове обитават най-често единични находища и малочислени популации. в повечето случаи те са привързани към ограничен тип биотопи и изискват спеицифични абиотични и биотични условия за живот. Всяка негативна промяна в климата, замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените местообитания могат да бъдат фатални и да доведат до изчезване на видове в локален или ареален план.
         Ендемитите са видове ограничени в отделна територия поради исторични, екологични и физиологични причини. Към тази категория разглеждаме таксони (видове, подвидове) установени само в една планина или район в България, (локални) на територията на повече райони в България (Български ендемити), Балкански полуостров (Балкански ендемити) и Балкански полуостров и съседни територии (субендемити). Ендемитите са важен елемент с висока консервационна стойност при оценката на дадена защитена територия и показват уникалността на фауната.
         Реликтите в Пирин планина са резултат от сложни палеозеографски и палеоклиматични промени, лротекли от средата на терциера до днешни дни. Произходът им е различен - преглациални (терциерни) и глацииални (кватернерни), поради което реликтите са хетерогенна група, придават специфичност и уникалност на фауната и имат висока консервационна стойност.
         Безгръбначни животни
         Безгръбначните животни са важна част от фаунистичното разнообразие в Пирин. Те обхващат хиляди видове, голяма част от които са ендемити, реликти. редки и в много случаи реално застрашени от изчезване. Това ги прави важни и представителни в таксомонично, фаунистично и консервационно отношение. Някои от тях се използват като индикатори при оценката на богатството и състоянието на фауната в планината. видовото разнообразие на установените 2091 вида безгръбначни животни показва, че НП "Пирин" е територия със значително фаунистично богатство Този факт се определя и от наличието на 216 ендемични, 176 реликтни и 294 редки (стенотопни) таксона. сред които присъстват и 15 вида включе-ни в Световни и Европейски Червени списъци (Таблица 1).
   

Таблица 1. Фаунистично богатство на безгръбначните  животни в НП "Пирин"
Безгръбначни
Видове в България
Проученост в
България
%
Видове
в парка
% от видовете в България
Проученост в
България
%
 ПАЯКООБРАЗНИ
912
70
321
35
53
 СТОНОЖКИ
236
20
36
15
25
 НАСЕКОМИ
14649
85
1645
25
33
 МЕКОТЕЛИ
447
85
89
24
82

Общо

16243

70

2091

21.6

40

    Събраните фаунистични данни (разпространение на територията на парка, предпочитани местообитания. състояние и площ на местообитанията, данни за числеността и миграциите на видовете) позволиха да се набележат видове, които се нуждаят от специални мерки за зашита и затова са специално разгледани в Плана за управление.  Сред рибите такива видове са планинският кефал и балканската пъстърва Сред птиците предмет на специални мерки трябва да бъдат: малък креслив орел, малък орел. скален орел. орел змияр, лобен сокол, сокол-скитник, глухар, лещарка, планински кеклик. ливаден дърдавец, горски бекас. гълъб хралупар, пернатонога кукумявка. белогръб кълвач, трипръст кълвач. Сред необходимите мерки за тяхното запазване по-важни са: изясняване на причините за намаляването на всеки вид в парка: локализиране на териториите на едрите хищни птици и по-строга охрана на съответните горски участъци които се явяват гнездови местообитания; включване на тези територии. както и токовищата на глухара, в зони с по-строг режим; постоянна охрана на гнездата на някои видове хищни птици през гнездовия период: обявяване на отделни защитени територии в гнездовите райони намиращи се в близост до парка - извън границите му или включването на някои от тези размножителни територии към територията на НП "Пирин", забрана, ограничаване и контрол на различните дейности, поради които масово навлизат хора в горските масиви -

събиране на гъби, горски плодове. билки и др.: контрол, ограничаване или спиране на пашата на едър рогат добитък в районите, обитавани от редки ливадни видове; спиране на незаконните сечи; борба с бракониерството. включително чрез преследване на колекционерите на препарирани птици; борба със скитащите кучета, навлизащи на територията на НП; контрол при използването на различни химикали в откритите селскостопански-те територии, намиращи се в близост до границите на НП, представляващи естествени ловни участъци на редките хищни птици, гнездящи на територията на парка.
    Шест вида едри бозайници имат нужда от специално внимание и мерки за защита, тъй като са най-пряко свързани с повечето аспекти на антропогенно влияние на територията на парка златката,
    Събраните фаунистични данни (разпространение на територията на парка, предпочитани местообитания. състояние и площ на местообитанията. данни за числеността и миграциите на видовете) позволиха да се набележат видове, които се нуждаят от специални мерки за зашита и затова са специално разгледани в Плана за управление. Сред рибите такива видове са планинският кефал и балканската пъстърва Сред птиците предмет на специални мерки трябва да бъдат: малък креслив орел, малък орел. скален орел. орел змияр, лобен сокол, сокол-скитник, глухар, лещарка, планински кеклик. ливаден дърдавец, горски бекас. гълъб хралупар, пернатонога кукумявка. белогръб кълвач, трипръст кълбач. Сред необходимите мерки за тяхното запазване по-важни са: изясняване на причините за намаляването на всеки вид в парка; локализиране на териториите на едрите хищни птици и по-строга охрана на съответните горски участъци които се явяват гнездови местообитания; включване на тези територии. както и токовищата на глухара, в зони с по-строг режим; постоянна охрана на гнездата на някои видове хищни птици през гнездовия период: обявяване на отделни защитени територии в гнездовите райони намиращи се в близост до парка - извън границите му или включването на някои от тези размножителни територии към територията на НП "Пирин", забрана, ограничаване и контрол на различните дейности, поради които масово навлизат хора в горските масиви - събиране на гъби, горски плодове, билки и др.; контрол, ограничаване или спиране на пашата на едър рогат добитък в районите, обитавани от редки ливадни видове; спиране на незаконните сечи; борба с бракониерството. включително чрез преследване на колекционерите на препарирани птици; борба със скитащите кучета, навлизащи на територията на НП; контрол при използването на различни химикали в откритите селскостопански-те територии, намиращи се в близост до границите на НП и представляващи естествени лобни участъци на редките хищни птици, гнездящи на територията на парка.
    Шест вида едри бозайници имат нужда от специално внимание и мерки за защита, тъй като са най-пряко свързани с повечето аспекти на антропогенно влияние на територията на парка златката,

Х.Делчев, В.Попов  
Институт по зоология - БАН  

 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft