Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце


     

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
История
     За пръв път грижи за природата в България се проявяват едва след освобождението ни от турско робство. Те се изразяват в запазване на отделни животни с ловно значение. в закрилата на някои вековни дървета или на гори около населените места, исторически паметници и манастири. Сериозни опити за регулиране опазването на природните богатства в страната представляват законите за зорите, лова и риболова Тези закони, въпреки тяхната непълнота и липсата на цялостни мерки за възстановяване на природните богатства, до голяма степен съдействат да се въведе известен ред в ползването на природните богатства Те способстват също така и за създаване на добри навици и традиции за запазване на установения режим и програми при използване на горите, лова и риболова. Повратен момент в природозащитното движение в България е XIII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди през 1927 г., богато се повдига въпроса за системна и планирана дейност за защита на природата, за уреждане на националните паркове и провеждане на други мероприятия от този род (Г Георгиева, 1993). Организираната защита на природата в България датира от 1929 г. Когато на 14.03 в помещенията на Ловната организация става Учредителното събрание на Съюза за защита на родната природа в него вземат участие Дружеството на българските лесовъди, Българското туристическо дружество, Дружеството на ботаниците. Лобната организация и др. Съюзът си поставя задача да се превърне в общонародна организация, която има за цел да действа за защита на целостта на родната природа и запазване на редки и характерни природни обекти.
      По настояване на Съюза за защита на природата и Министерство на земеделието и държавните имоти - Отделението по горите - с указ №81 от 15.111.1936 г. е утвърдена първата Наредба-закон за зашита на природата в България.
      Наредбата-закон и правилникът за приложението й представляват сериозен успех на природозащитното движение у нас. Под разпоредбите на този закон се поставят първите обявени у нас резервати. народни паркове, природни паметници и някои застрашени от изчезване растителни и животински видове. През този период със специални заповеди от 29 04. и 30.04.1933 г. са обявени първите два резервата у нас - "Силкосия" и "Парангалица". На 29.01.1934 г са обявени за резервати и местностите "Баюви дупки". "Дунино куче" и "Бански суходол" /770 ха/ в Пирин С постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти през 1934 г е обявен и първият на Балканския полуостров Природен парк "Витоша".
      Нова крачка в развитието на природните дейности на България е 165 ПМС от 1958 г. за запазване на паметниците на културата и музейното дело. В точка първа на документа е записано, че за природни забележителности се обявяват характерни природни образувания с изключителна красота.
      Две години по-късно е публикуван и Указът за защита на родната природа, с които се изясняват категориите обекти за защита и условията за тяхното рекреационно използване. В началото на 1960 г. към комитета по горите и горската промишленост се създава Служба по защита на природата (М Тошков, Н. Виходцевски. 1964). През 1962 г. се обявяват народните паркове "Вихрен". "Ропотамо" и "Стенето", с което се слага началото на природозащитната история на Национален парк "Пирин".
      Понятието "народен парк", тълкувано в различните страни по различен начин, беше разгледано на десетото общо събрание на Международната организация /уния/ за защита на природата и нейните ресурси през 1969 г в Ню Делхи. Според тази дефиниция народен парк е сравнително голям терен
      1. Който включва единна или няколко екосистеми, малко или въобще непроменен от стопанството или заселването на човека, където растенията. животните и неживата природа имат особено значение за науката и за целите на отдиха, възпитанието или култивирани терени с големи естетически качества
      2 На който властите на дадена страна са взели нужните мерки, за да попречат на стопанското използване на природните ресурси, с цел да се запази екологичната геоморфологичност и естетическа стойност на природата;
      3. Посещаването, на който се позволява /при известни условия/ за почивка, възстановителни или културни цели.
      Народният парк "Вихрен" е обявен със Заповед №3074 от 08.111962 г. на комитета по зорите и горската промишленост на площ от 9 736 ха, включващи 2 908 ха от ДФГ и 3 828 ха от алпийската част на Пирин. Паркът се намира в централния, най-внушителен дял на планината на 1100 до 2915 м н в. включващ водосборните басейни на реките Бъндерица и Демяница. В границите на парка са върховете Вихрен. Кутело, Бъндеришки. Василашки и Валявишки чукари. Типици. Тодорин връх и др. Паркът се характеризира с вековните си гори от бял бор, ела, смърч и най-вече бяла и черна мура, с красивите високопланински езера, пропасти, ледникови циркуси и долини, просторни планински и високопланински скатове, където обитават диви кози. а в карстовият дял расте планинският еделвайс Народният парк "Вихрен" се включва в границите на горското стопанство - гр Банско и се ръководи и стопанисва от съгласно действащия Лесоустройствен проект.
      Директор на горското стопанство по това време е тех. лесовъда Милко Узунов, зам директор инж. Кирил Бучински /до 1965 г./. като Директори на горското стопанство - гр. Банско през периода от 1965 г. до 1980 г. са работили инж. Иван Дунгов /1965-1967/, инж. Боян Роснев /1967-1971/, инж. Благо Тодев /1971/, инж Георги Петаков /1972-1973/. инж. Георги Клечеров/1973-1980/ През същия този период като зам. директор е работил тех. лесовъдът Йордан Цоев, лесничей инж Гергана Роснева и тех. лесовъдът Михаил Юлев, които са провеждали държавната политика по стопанисването, ползването и охраната на горите бъв високопланинската част на НП "Вихрен". Със заповед №3011 от30.09.1974г на МГОПС паркът "Вихрен" е разширен и преименуван в Народен парк "Пирин" През 1976 г. и 1978 г паркът отново е разширен и площта му достига 26 423.8 ха. видно от приложената карта.
      През 1979 г. е разработен първият Паркоустропствен проект на Народен парк "Пирин" (р-л Н. Чучева Агролеспроект). Той е предпоставка за обособяване през декември 1979 г. на отделна административна единица - Дирекция на Национален парк "Пирин", със седалище в гр. Банско. Новосъздадената Дирекция поема функциите си от 01.01.1980 г. и има за задача да изпълнява и координира един цялостен проект на защитена територия. Изпълнители на предвидените мероприятия в съседните горски стопанства /Разлог. Добринище. Места, Г Делчев. Катунци. Сандански, Кресна и Симитли/ на територията на НП "Пирин" са самите горски стопанства Дирекцията на НП "Пирин" осъществява дейности свързани с устройство на територията - изработва и поставяне на терена на предвидените с проекта архитектурни елементи, охрана на парковата територия и др
      За директор на новосъздадената Дирекция на парка е назначен инж Константин Икономов /1980-1995/ като зам. директори на Дирекция НП "Пирин" са работели инж. Георги Клечеров /1980-1982/ и инж Благой Клечеров /1982-1995/.
      След структурни промени със Заповед №200 и 201/05.07.1995 на председателя на Комитета по горите. Дирекцията на НП "Пирин" е закрита и от 10 и 11 юли същата година се образуват две нови структури - Управление на Народен парк "Пирин" и Горско стопанство "Банско" със седалище гр. Банско, с директори инж. Георги Клечеров и инж. Георги Русков. Управлението на НП "Пирин" има за задача да провежда държавната политика по координаиия, методическо ръководство и контрол по изпълнение на Паркоустропствения проект, научно-образователни, пропагандни и природозащитни дейности около Народния парк. Горското стопанство има предмет на дейност, стопанисване, ползване, охрана и опазване на горите и земите от горския фонд, дивеча и рибата на територията на землището на гр. Банско.
      След влизане в сила на Законът за защитените територии от 11.11.1998 г. със Заповед МТД505/29.12.1998 г., считано от 01.01.1999 г. на Министъра на околната среда и водите, се създава Дирекция 'Национален парк Пирин" на пряко подчинение на Министерство на околната среда и водите със седалище гр. Банско и предмет на дейност управление и охрана на парка, прилагане на плана за управление, възлагане на дейности, предвидени в плана за управление, устройствените планове и проекти, контрол върху дейности осъществявани от други органи, организации и лица. мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни. За директор на новосъздадената Дирекция е назначен инж. Петър Добрев.
      Със Заповед №РД 395/15.10.1999 г. на Министъра на Околната среда и водите паркът е прекатегоризиран в Национален парк с площ . .
      В сегашните си граници, Национален парк "Пирин" е един уникален кът, олицетворение и символ на българския дух. Той е кът от рая. събрал в едно величието на вековните смърчовомурови гори, непристъпните клекови формации, просторните планински поляни, остри зъбери, дълбоки циркуси с пад 176-те изумрудени езера, каращи ни да тръпнем. Голямо е и флористичното богатство - близо 1100 висши растителни видове
      в границите на НП "Пирин" са включени резерватите "Баюви дупки - Джинджирица" /2 879 ха/ и "Юлен" /3 156,2 ха/, създаден през 1994 г. в който са запазени огромен брой растения и животни, типични само за този район
      Резерватът "Баюви дупки - Джинджирица" през 1977 г. е утвърден като биосферен резерват от Бюрото на Международния съвет по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. Благодарение на своята уникална и неповторима природа НП "Пирин" е признат за част от световното природно наследство. НП "Пирин" е включен в списъКа на ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях резервати под №225/09121982 г. и със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г той е включен в Конвенцията за защита на световното и природно наследство.
      Национален парк "Пирин" е защитена територия, която съответства на II-ра категория, съгласно изискванията на Световния съюз за защита на природата, която всички сме длъжни да опазим и съхраним за идните поколения
     

инж. Георги Клечеров Начални отдел към ДНП 'Пирин"

 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft