Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Богати ресурси

     Община Гоце Делчев има 32784 жители и висока гъстота на населението-103,8 души на кв. км. Тя разполага с добър потенциал за развитие, което се дължи на комбинацията от нейните природни дадености. човешки ресурси и относително добри темпове на преструктуриране на местната икономика.
     Община Гоце Делчев успешно разбива трансгранично сътрудничество с Република Гърция и особено с префектура Драма. Релефът на общината е много разнообразен и включва южните алпийски части на Пирин планина, разполага с богати водни и горски ресурси. Тук протичат р. Места и нейните 13 притока. В североизточните склонове на Пирин са разположени многобройни циркусни езера Общината попада в групата на така наречените общини с "преобладаващо горски поземлен фонд", в който горският фонд е над 60 на сто. Част от Националния парк "Пирин" се намира на територията на община Гоце Делчев. Биосферен резерват "Славянка" е най-богатото находище на бял бор в страната. Резерватът "Ореляк" обхваща повече от 751 ха първични букови гори.
     Живописният пролом "Момина клисура' по поречието на р. Места разделя планините Пирин и Родопите.
     В близост до общинския център са разположени редица исторически и културни паметници - развалините на средновековната крепост "Момина клисура", манастирът "Св. Богородица", църквата "Успение Богородично" в с. Делчево. Като част от неговия възрожденски архитектурен стил, останките от древноримската и средновековна крепост "Судин град" край с. Мосомище, антични археологически паметници край с. Баничан и пр.
     Община Гоце Делчев изгради и въведе в експлоатация първото в нашата страна Депо за твърди битови отпадъци. Предстои да се довърши изграждането на пречиствателна станция за питейни води и да се построи пречиствателна станция за отпадни води.
     Предстоящото откриване на граничния контролно-пропускателен пункт ще даде тласък на развитието на икономическите връзки на общината със Северна Гърция. Ще се развие и транспортния коридор Разлог - Гоце Делчев - Драма на ниво еврорегион. Това ще подпомогне икономическото развитие на общината и целия регион Места.

Вл. Мостов      
кмет на община Гоце Делчев   
 
 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft