брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н О В И Н И    

План за управление на НП Пирин

     Как през следващите 10 години ще бъде управляван един от най-старите и с най- голямо екологично и стопанско значение парк на територията на страната ни - Национален парк "Пирин". зависи от Плана за управление.изготвен от Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). Програмата е създадена през 1994 г. на основание Меморандум за разбирателство между Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и правителството на Република България в рамките на третата фаза на БШПОБ през 2001 г. стартира проект "Пирин". Над 45 експерти. биолози, еколози. лесовъди, ландшафтни архитекти, социолози, специалисти в областта на туризма работиха по подготовката на Плана. Основна предпостави за разработване на Плана за управление е необходимостта от съвременно управление на категорията Национален парк, стандартизирано с общоевропейските изисквания за прилагане на мерки за специализирано опазване на защитената територия. Съгласно Закона за защитените територии плановете за управление на националните и природни паркове се разработват в срок до 3 год. от обявяването им и се актуализират на всеки 10 години.
    Стратегическата цел на Плана за управление на НП "Пирин" е осигуряване на дълготрайна основа за опазване на биоразнообразието в защитената територия като обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО. Специфичните цели на Плана са насочени към разработване на стратегия за управление и развитие на парка. чрез която да се стимулира икономическото развитие на района, да се уточнят конкретните мерки за подобряване на взаимодействието на местните общности и на широката общественост с НП "Пирин". Прилагането на плана се възлага на директора на парка и неговия екип Подготовката за изработването на Плана за управление бе свързана със събиране и обработка на информация за биологичното разнообразие. състоянието и компонентите на околната среда, горското стопанство, инфраструктурата, населението, туризма. Проведено бе социологическо проучване за отношението на местните хора към НП "Пирин". Резултатите от изследване потенциалната стойност на защитената територия сочат, че НП "Пирин" е територия с висока степен на биологично разнообразие, отнесено като цяло към страната. Общият брой на водораслите, установени на територията на парка, е 165. Броят на представителите на висшата флора в границите на парка е 1315 вида. Откритите лечебни растения са 182 вида. Растителните съобщества са около 260, на територията на парка виреят 367 вида лишеи. Групата на безгръбначните животни е представена с близо 30% от видовете в България. Установените 159 вида птици представляват 40% от видовото разнообразие за територията на страната. Бозайниците в парка съставляват половината от бозайната фауна у нас. НП "Пирин" е еталон за естествени сукцесионни процеси. Паркът като цяло представлява сериозна база за провеждане на научно-изследователски дейности и дългосрочен мониторинг, която може да подпомага опазването и поддържането на биоразнообразието и устойчивото развитие на научна основа.
    Поради своето местоположение и близостта с други защитени територии в района, като Национален парк Рила, резерватите Тисата, Ореляк и Али ботуш, паркът представлява и естествена връзва между добре запазени природни местообитания и ландшафтни структури, обмен на генетичен материал и запазване на популациите на бозайници и птици. НП "Пирин" е обект за провеждане на екологично образователни и интерпретативни програми.     Паркът е източник на богата и интересна информация за растителния и животинския свят, за типични за района местообитания и видове и условия за нейното интерпретиране. Наблюдава се повишен интерес на местно, национално и международно ниво за обучение по целеви групи и интереси с цел опазване и защита на консервационно значими видове в района на парка.     Необходимо е управлението на парка да бъде по-тясно свързано с местното население и неправителствени организации, което може да промени общественото мнение към защитените територии в икономически и социален аспект. Все още е недостатъчна квалификацията на специалисти в управлението за ангажиране на обществеността и осигуряване на нейното участие и отговорност в опазване на природата. Територията на НП "Пирин" предлага условия за развитие на устойчив туризъм, които отговарят на разнопосочните интереси на българските и чужди туристи. Пирин е най-предпочитаната планина в България, присъства в над 70% от туристическите програми. В Пирин могат да се развиват пешеходен туризъм, пистови ски, алпинизъм, пещернячество, коло и конен туризъм, познавателен туризъм и други алтернативни форми на туризъм, обвързан със селищата в подножието на планината. Съществуващият посетителски интерес е обусловен от големите възможности, които парковата територия предлага: интересни маршрути, насочващи посетителите към всички части на парка; специализирани маршрути, свързващи места с биологично разнообразие, обекти на културно-историческо наследство, панорамни погледни места, места за отдих и различни видове спорт. Изградената леглова база, богатата информация от печатни материали и програми допълват условията за развитие на туризма. По-ефективното ползване на съществуващите туристически ресурси може да осигури повишаване на икономическите ползи за местното население.
    За да се превърне НП "Пирин" в модел за публично управление на защитена територия, дейността на дирекция-та трябва да получи достатъчна обществена подкрепа и разбиране. Ръководството на парка полага усилия за прозрачност при управлението и неговото отваряне към широката общественост в района. Това дава възможност за повишаване на авторитета на Дирекцията, за промяна на мисленето на хората и желание от тяхна страна да участват в съхранението на природата. НП "Пирин" е средство за устойчиво икономическо развитие на прилежащите територии. като обект на световното природно наследство, паркът осигурява реални възможности за по-голяма продаваемост и по-висока цена на местни продукти и услуги. Развитието на алтернативни форми на туризъм в съчетание с развитието на традиционното животновъдство и възможности за предаване на екологично чиста продукция, са предпоставка за икономическо съживяване на селските райони. Алтернативите за повишаване на икономическите ползи, без това да въздейства негативно на природния комплекс, в момента се ползват много ограничено. Същевременно това е от изключително голямо значение за формиране на правилно отношение на местните хора към опазване на природата.
    През месец септември т.г. Планът за управление на Националния парк Пирин ще бъде предложен за широко обществено обсъждане. Ще бъдат създадени временни приемни за достъп до плана във всяка община, където гражданите могат да задават въпроси и да получават разяснения от авторите и изпълнителите на плана.

Н О В И Н И
     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"