брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

      

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ   

Национален парк "Пелистер" - Р.Македония

  В южната част на Република Македония, между Преспанската котловина на запад и равнината Пелагония - на изток, сред дебрите на Баба планина, се простира Национален парк "Пелистер" /около 10 000 ха площ/. Създаден е през 1948 г. с цел съхраняване гранитните ледникoви образувания в алпийския дял на планината и най-вече заради терциерния реликт* - бялата мура /Ртив реисе/, наричана от местните хора с галеното име "молика". Тази "Пелистерска хубавица" е уникален местен петоиглест бор, кото се среща само в още няколко планини на Балканския полуостров/Б.Р. Пирин - най-богатите естествени съобщества, Рила и Славянка/. За първи път е открита и описана в Пелистер през 1838 г. от австрийския ботаник Гризебах. В НП "Пелистер", на относително малка площ, се съхраняват изключително интересни дървесни и тревисти екоситеми. Тук растат 88 вида растения, класифицирани в 23 семейства, които представляват 29% от дендрофлората на Македония. В алпийската част на Пелистер, под Голямото езеро, расте ендемита* "Пелистерска качунка".
   Богат е и животинският свят в националния парк - мечки, диви кози, сърни, елени, диви свине, зайци, глухари, няколко вида орли, яребици, червеноклюна чавка и македонската пелагонистка пъстърва, която се среща единствено във водите на Пелистер. От високите върхове на Баба планина - "Пелистер" - 2601 м, "Два гроба" -2416 м, "Муза" - 2350 м, "Широк"- 2218 , "Кози камък" - 2199 м, "Голяма чука" -2188 м, "Скърково" - 2140 м и др, се разкриват величествени гледки към Пелагония, Капмакчалан, Преспанското езеро и Галичица*.
Пелистерският масив /нап-южното звено от Родопската планинска система с алпийски характер/, е прорязан от голям брой живописни планински реки, в които клокочат бистри, прохладни води. Две езера блестят в горната граница* на горите - Голямото и Малкото, наричани от хората очите на Пелистер. Голямото езеро е на 2421 м н.в., с дъл-жина 233 м, широчина 162 м и дълбочина 14.5 м. Малкото езеро, намиращо се на 2280 м н.в. е с размери - 79 м дължина, 68 м широчина и 2.6 м дълбочина. Благодарение на високите върхове, разнообразните природни форми и богатата снежна покривка, Пелистер притежва изключителни възможности за развитие като място за отмора, летен туризъм и практикуване на зимни спортове. Същевременно, вековните уникални природни дадености, растителния и животински свят в Национален парк Пелистер, трябва да се съхранят за бъдните поколения.
* реликт - вид, останал от минали
* ендемит - вид, характерен за определен географски район;
* в Република Македония има три национални парка - Пелистер, Галичица и Маврово.
През м. май т.г. група експерти от НП "Пирин" и БШПОБ посетиха НП "Пелистер", за да обменят опит с колегите от Република Македония.

Представяме ви

  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "

     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"