брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ   

Национален парк "Централен Балкан"


  Национален парк "Централен Балкан" е един от младите паркове в България - обявен е през 1991 г.Разположен е на площ от 716 Кв. км и обхваща най-високата част на Централна Стара планина. включва 9 природни резервата /Пеещи скали, Соколна, Джендема, Северен Джендем, Стара река, Козя стена, Стенето, Боатин и Царичина/, 4 от които /Боатин, Царичина, Стенето и Джендема/ са част от Световната мрежа биосферни резервати по програмата "Човек и Биосфера" на ЮНЕСКО. Самият парк и осем от резерватите са в списъка на представителните защитени територии на ООН, което е още едно международно признание за неговата уникалност. Националният парк е включен в списъка на орнитологично важните места на BirdLife International и е определен като част от обект по Програмата на Евро-пейския съюз CORine Biotopes. Впечатляващото растително разнообразие и високият ендемизъм са сред уникалните характеристики на Централен Балкан. Тук са установени 2337 вида и подвида растения, сред тях 1900 вида и подвида висши, 188 вида водорасли, 229 вида мъхове, 15 вида папрати. Това е повече от половината от флората на България. в парка се срещат 9 вида локални, 10 вида български и 67 вида балкански ендемитни растения. Буковите гори в арка, заедно с непосредствено близките до него заемат около 60000 ха и представляват най-обширните и най-компактни, относително неповлияни от човешката дейност, букови масиви в Европа. Разнообразният релеф на Централен Балкан осигурява многообразие от местообитания, превърнали го в съкровищница на животинския свят. Паркът е с глобално значение за опазването на 19 вида безгръбначни и 21 световнозастрашени вида гръбначни животни. Общо на територията на парка (0,6 % от площта на страната) се съхраняват 66% от бозайниците, 40% от влечугите, 45% от гнездящите птици, 50% от земноводните, 70% от безгръбначните животни, което го определя като изключителен биологичен резервоар за България. НП "Централен Балкан" е определен като парк с национално значение според Закона за защитените територии от 1998 г. Съгласно Конституцията на Република България (Член 18) и Закона на защитените територии (Член 8, ал. 1), такива територии са изключителна държавна собственост и по Закона за държавната собственост се управляват от съответните държавни институции и техните поделения, в случая - от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекцията на Национален парк "Централен Балкан". Тя е структурирана в Централен офис Габрово и 7 местни офиса: с. Рибарица - Тетевенско, Троян, с. Стоките -Севлиевско, с. Тъжа - Пабелбанско, Калофер, Карлово и Клисура. Екип от служители, сред които експерти и инспектори от парковата охрана, все по-успешно контролира, координира и осъществява дейността по опазването и мониторинга на растителния и животински свят, екологичните и антропогенни процеси. впартньорство с Дирекцията на Националния парк има създадени няколко информационни центрове. Там може да получите както информация за парка, така и да ползвате предоставяните туристически и образователни услуги. Такива центрове има в Черни Осъм, Рибарица, Карлово, Калофер, Клисура и Габрово.

Представяме ви

  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "

     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft