Национален парк "ПИРИН"
 
брой 3
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Постигнатото в областта на околната среда през първите сто дни на управление
..Проект за изграждане на ски-зона с център Банско
  Конен туризъм в Пирин
   Една мечта на път да стане реалност
  Екологично образование и възпитание на учениците от начално -училищна възраст
   Маршрут №4
   Фолклорна група "Десилица"
  Жълтия кантарион
  Сърната
  Бонсаите - изкуство вдъхновено от природата
  Тодорини очи
 Тодорин връх

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигнатото в областта на околната среда през първите сто дни на управление

Долорес Арсенова
Министър на
оконата среда и водите

   Правителството разглежда опазването и възпроизводството на околната среда като приоритет на държавната политика, обвързвайки го с четири стратегически цели:
   - подобряване качеството на живота на населението в страната;
    - ускоряване процеса на интеграция на България в европейските структури и реална и успешна подготовка на страната за членство в ЕС;
   - пълно интегриране на политиката по околна среда в секторните политики;
   - опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на страната.
Следвайки тези приоритети през първите сто дни ние предприехме следните конкретни мерки и действия:
   1. Подобряване качеството на живота на населението в страната
   Сред основните приоритети на правителството е осъществяването на такава политика в околната среда, която да доведе до качество на компонентите на околната среда, които да отговарят на европейските стандарти и изисквания, което означава по-чиста и по-здравословна околна среда за всички нас.
   Подобряване на качеството на подземните и повърхностните води
   - Бяха предложени и одобрени зафинансиране по линия на присъединителния фонд на Европейския съюз ИСПА 2 проекта:
   - изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води Пазарджик - общата стойност на проекта е 19 ПО 968 евро; одобреното безвъзмездно финансиране по линия на ИСПА е 12 422 129 евро или 65% от общата стойност на проекта;
   -изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води Благоевград - общата стойност е 12 580 465 евро; одобрено безвъзмездно финансиране по линия на ИСПА е 8 806 326 евро, или 70% от общата стойност на проекта. Съфинансирането на тези обекти от страна на България ще се осигури от държавния бюджет.
   - В областта на управлението на водите поставихме основите за създаване на дирекции за управление на водите на басейнов принцип, в съответствие с европейската практика, регламентирайки тяхната дейност до края на 2002 г.
   - В съответствие с изискванията на Закона за водите издадохме 180 разрешителни за водоползване. Разрешителният режим регулира ефективно използване на водните ресурси на територията на страната и е предпоставка за задоволяване нуждите на бизнеса и населението от вода.
   - Координирахме изпълнението на 12 международни проекта, свързани с управлението на водите в басейна на р.Марица, Струма, Места, Тунджа и Арда, в т.ч. подготовка строителството на 10 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.
   - Правителството одобри разработено от Министерство на околната среда и водите предложение за намаляване на таксите за водо-ползване за напояване, за животновъдство и риборазвъждане, и за питейно водоснабдяване с минерална вода в райони без друга алтернатива.
    Подобряване качеството на атмосферния въздух
   - Подготвена е позицията на страната по преговорите за изпълнение на националните ни задължения, произтичащи от Протокола от Киото към Конвенцията за климатичните промени.
   - Разработихме Национална програма за намаляване емисиите от серни и азотни окиси, прилагаща европейската директива 88/609/ЕЕС.
   - Беше одобрен и започна изпълнението на проект по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България - Румъния за изграждане на съвместна система за контрол на емисиите на вредни вещества в крайдунавските градове.
    Подобряване управлението на отпадъците и чистотата на населените места
   - Стартира проект, чиято основна цел е създаването на План за поетапно закриване на съществуващите нерегулирани сметища, оценка на старите замърсявания в регионите Перник, Монтана, Севлиево, Русе, Созопол и Силистра, подобряване на общинските програми за управление на отпадъците в тези региони и подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване.
   - Подготвихме включването на осем министерства в експерименталната система за разделно събиране на отпадъчна хартия от бюджетните институции.
Започнахме изпълнението на проекти за най-разумно и ефективно оползотворяване на отпадъците от селското и горското стопанство.
   - Координирахме изпълнението на десет международни проекта в областта на управлението на отпадъците , в т.ч. Национален център за опасни отпадъци, инсинератор за болнични отпадъци в София и Пловдив, управление на отпадъците в отделни общини.
   - Инициирахме провеждането на екоден за почистване и озеленяване на населени места с водещи структури училищата и общините. Организирахме национален конкурс "Чиста околна среда", в рамките на който ще се финансират проекти на 15 общини, 5 от които с преобладаващо ромско население; 10 училища и 10 неправителствени организации.
   2. Ускоряване на процесите на интеграция на България в европейските структури и реална и успешна подготовка на страната за членство в Европейския съюз.
   Нашите усилия по този приоритет са насочени към подобряване на административния капацитет на институциите на всички нива на управление за прилагане и налагане на европейското екологично законодателство, приключване на процеса на хармонизиране на националното законодателство с правото на Европейския съюз, в сектор "Околна среда" и провеждане и успешно приключване на преговорите за присъединяване по глава 22 "Околна среда". В тази връзка предприехме следното:
   -Изготвихме проект на нов Закона за опазване на околната среда. С проектозакона се хармонизира напълно нашето законодателство с европейското екологично право в областта на: достъпа на обществеността до информация за околната среда; на процедурите по оценка на въздействие върху околната среда на проекти, планове и програми; комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването.
   - Изготвени са и проекти за изменение и допълнение на основни действащи закони в областта на околната среда, а именно за подземните богатства, за чистотата на атмосферния въздух, за водите.
   -Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства.
   -След откриване на преговорите за присъединяване към ЕС по глава "Околна среда " подготвихме отговори на поставените от Европейската комисия въпроси по позицията на България за преговори.
   - Подготвихме преглед за постигнатия едногодишен напредък в приемането и прилагането на европейското екологично право, който беше представен на Съвместния комитет по асоцииране България - Европейски съюз.
   -Стартирахме изпълнението на седем нови проекта, в рамките на Регионалната програма за сближаване в раздел "Околна среда", чиято цел е да подпомогне България да изгради институции, които адекватно и компетентно да прилагат приетото законодателство.
   - Успешно започнаха преговори за предоставяне на помощ от Световна банка и Датската агенция по околна среда за подготовка на необходимата техническа документация, необходима за успешното провеждане на преговорите за присъединяване в сектор "Околна среда".
   3. Пълно интегриране на политиката на околната среда в секторните политики.
   Ако искаме да говорим за реално подобряване на околната среда, то това не може да стане без отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието на икономиката на страната. В тази връзка осъществихме следните действия:
   - издадохме 12 решения поюценка на въздействието върху околната среда на бизнес проекти;
   - подготвиха се 7 проекта на пилотни разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването за големи замърсяващи предприятия в страната и са проведени преговори с три търговски дружества за финализиране на разрешителните. Това е една нова и модерна, дори и за страните - членки в Европейския съюз форма за прилагане на съвременни технологии в производството, целящи комплексно предотвратяване на замърсяването от предприятията.
   -Регионалният инспекторат на министерство на околната среда и водите наложи 26 санкции за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми на стойност 12 000 лева.
   4. Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на страната.
   Водещото в този приоритет е съхраняването и възстановяването на ключови екосистеми, както и осигуряване на устойчиво използване на биологичните ресурси. За краткото време успяхме:
   - да реализираме пилотен проект за развитие на екотуризъм по европейски образец на територията на община Самоков и в района на Централен Балкан;
   - открихме нова туристическа инфраструктура в Националните паркове "Рила" и "Централен Балкан";
   -осъществихме засилени превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари в трите национални парка - Рила, Пирин и Централен Балкан и в други защитени територии, в резултат на които до настоящия момент няма възникнали пожари;
   организирахме Международна среща на страните от басейна на Черно море за опазването и устойчивото ползване на есетровите риби.

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft