Национален парк "ПИРИН"
 
брой 2
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Пълзачи по скалите - пирински премиери
  Здравейте
   Пожарите
  Българското село в пиринския край
   Маршрут №2
   БТС в помощ на туристите
  Пиринска история
  Дългоцветна иглика
  Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"
  Възраждане на занаятчийството и традициите в пиринския край
 Чаят - здраве и удоволствие
  Елата

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

Елата

Дребна семчица подскочи,
литна, смело се огледа,
към земята се насочи
и се скри под бор наведен.


Вятър силен се развихри,
люшна старата гора,
семката се сгуши тихо,
дъжд пороен заваля.


Буйно ручейче потече,
грабна семката с вода,
- Дръж се- бръмбъра и рече
и я хвана с пипала.


Той в тревата я загуби,
тя се сгуши и заспа,
а когато се събуди
извисила бе снага.


Ела млада и красива
расне в старата гора,
клони маха приветливо,
хвали своята съдба

 

Ваня Петрова

 

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft