Национален парк "ПИРИН"
 
брой 2
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Пълзачи по скалите - пирински премиери
  Здравейте
   Пожарите
  Българското село в пиринския край
   Маршрут №2
   БТС в помощ на туристите
  Пиринска история
  Дългоцветна иглика
  Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"
  Възраждане на занаятчийството и традициите в пиринския край
 Чаят - здраве и удоволствие
  Елата

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"

    Общият брой на застрашените от изчезване в някаква степен видове на територията на Националния парк "Пирин" възлиза на 114. От тях 1-земноводен вид, 3 вида влечуги, 98 вида птици и 12 вида бозайници. В Световната червена книга са включени 5 вида (гръцка костенурка, голям нощник, вълк, пъстър пор и видра). Освен тях застрашени на територията на Европа са още 4 вида (дългоух прилеп, лешников съсел, сляпо куче и мечка). В миналото на територията на парка са обитавали и редките видове, които сега се смятат за изчезнали - брадат орел, черен лешояд, белоглав лешояд, за последен път установени в Пирин преди 20 години. Преди около 60 години тук се е срещал и рис. Рядкост е да се наблюдава и египетският лешояд.

    За някои видове находища в границите на НП "Пирин" са част от ареалите им (смок мишкар, скален орел, малък и голям ястреб, осояд, балкански кеклик, бухал, черен кълвач, гарван, голям нощник, дългоух прилеп, лешников съсел, сляпо куче, златка, дива котка и др.). От тази гледна точка това са видове, които не са непосредствено застрашени от изчезване в България и за стабилизирането на чиито популации приносът на парка може да бъде голям.

    Групата на редки видове с добре обособени локални популации в страната се състои от 6 вида: глухар, лещарка, белогръб кълвач, вълк, мечка и дива коза. Поради изолираността на популациите им от съседните райони, значението на парка за опазването и стабилизирането им е по-голямо отколкото за останалите видове.
    Групата на видовете с дисперсна, или силно разредена локална популация в страната включва сокол орко, сокол скитник, ловджийски сокол, уралска улулица и планински трипръст кълвач.

    От обитаващите в парка гръбначни животни 18 вида са обект на лов (респ. риболов) в национален мащаб (балканска пъстърва, американска пъстърва, сивен, глухар, балкански кеклик, гривяк, благороден елен, дива свиня, сърна, дива коза, вълк, лисица, дива котка, заек, язовец, катерица, белка и черен пор). Опазването на популациите им, както и поддържането на екологосъобразни допустими запаси на територията на парка оказва голямо значение за страната. От м. януари 1993 г. мечката също е обявена за защитен вид.

    На територията на НП "Пирин" ловът и риболовът са абсолютно забранени. Затова мероприятията относно опазването на защитените видове са следните:
- Извършване на пълна таксация и комплексно изследване местообитанията и биологичните изисквания на защитените и застрашени от изчезване видове.
    - Популяризиране природозащитния статус на защитените видове сред посетителите на парка.
    - Ограничаване достъпа и движението на хора, домашни животни и машини в естествените местообитания на защитените видове.
    - Забрана на улавянето, убиването и препарирането на защитените видове, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие.
    - Неизползване на стрихинизирани примамки за лов на хищници.
    - Своевременно санкциониране на нарушителите, причинили неотстраними вреди на защитените видове.
    - Ограничаване свободния достъп на посетители до резерватите. Целта на тази информация, която Ви предлагаме е читателите на списание "Орбел" да осъзнаят какъв огромен и разнообразен животински потенциал има НП "Пирин". Потенциал, който освен с изпълнението на мероприятията по опазването на защитените видове трябва да съхраним с нашата активна гражданска позиция и непрекъснатото усъвършенстване екокултурата на нас и на подрастващото поколение.

Ивайло Икономов

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft