Национален парк "ПИРИН"
 
брой 2
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Пълзачи по скалите - пирински премиери
  Здравейте
   Пожарите
  Българското село в пиринския край
   Маршрут №2
   БТС в помощ на туристите
  Пиринска история
  Дългоцветна иглика
  Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"
  Възраждане на занаятчийството и традициите в пиринския край
 Чаят - здраве и удоволствие
  Елата

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българското село в пиринския край

    Китното пиринско село-примамливо със спокойствието и тишината, със спретнатите бели къщи, с цветните градини, с песента на щурците, с аромата на сено, с многобройните стада, с многолюдните улици изпълнени с глъч, песни и хора през празничните дни.
    Такъв е споменът за нашето село. Спомен, защото действителността в момента е съвсем различна. Стадата вече ги няма, жителите също. Къщите запустяха, изоставени и занемарени. Стопаните им подгонени от бедността и безработицата, бяха принудени да потърсят работа в големите градове, за да оцелеят.
    Каква ще бъде съдбата на пиринското село? Има ли шанс то да оцелее и кой е най-краткият път за неговото възраждане?
    Нашата хубава страна винаги е привличала туристи от цял свят с красивата си природа, с богатата култура, бит и традиции. Туристи от много държави посещавали Пиринския край, отнасят спомена за неповторимата красота на Пирин планина и гостоприемството на хората от този регион. Много от тях са пленявани от пиринското село и са се връщали отново, опиянени от спокойствието, красотата и неповторимата му самобитност. Така че една от възможностите да се спаси селото в Пиринския регион е развитието на селския туризъм в България. С развитието на този вид туризъм ще се създаде предпоставка за екологосъобразен поминък на населението. Ще се повиши жизненият стандарт на изостаналите в икономическо отношение селски региони в прилежащата територия на парк "Пирин", където има уникални образци на българската традиция и култура.
    За тази цел е необходимо реновиране и модернизиране на западналите селскирегиони, като се създадат условия за запазване на културните традиции и околната среда. От голяма важност е да се популяризира българската традиция, бит и култура в европейски и световен мащаб.
    За да се привлекат и задържат младите хора е необходимо да се въведат и организират нов тип дейности. Да се развие занаятчийството и да се изработват продукти, които да разкриват оригиналността и самобитния дух на българското село.
    Желателно е да се извършват изследвания и проучвателни дейности за систематизиране на съхранените културни, битови и фолклорни традиции в пиринското село, за да се представят на международни форуми и изложения, както и да се осъществи представяне в средствата за масова информация в страната и чужбина на местни празници, занаяти и др., типични за българското село. Да се изработят брошури на различни езици, които да разглеждат теми за селата, къщи музеи, манастири, фолклор, занаяти, българската кухня и българските вина.
    Една от най-важните задачи е подпомагане на населението от икономически изостаналите райони, като се даде приоритет на младите хора и жените, и се намерят алтернативни източници на доходи. Да се подпомогне социалната интеграция и личностната реализация на жената в обществения и стопански живот.
    Да се създадат програми за опазване развитието и утвърждаването на духовните ценности на обществото.
    За постигане на тези цели би следвало да се организира широка обществена дискусия и осъществяване на координация с участието на максимално широк кръг от наши и чуждестранни специалисти, общественици и политици.
    Това е най-правилният път за спасяване на българското село.
    В тази насока работи вече сдружение "Българска традиция, бит и култура"-София. За региона има проявен интерес и предложение за съвместна работа за развитие на селския туризъм от Франция.
    Пожелаваме успех ! И дано всички български села открият пътя към възраждането.

Ваня Петрова

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft