Национален парк "ПИРИН"
 
брой 1
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Българо-швейцарската програма за опазването на биологичното разнообразие
..В Пирин планина възкръсва каракачанското животновъдство
  Млади природозащитници - по необходимост или желание?
   Грижата на еколозите за съвременния град
  Природата е живот и любов!
   Пирински мак
   Глухарът
  Маршрут № 1
  Природен феномен
  Творците
  Рупите
  Спомени

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българо-швейцарската програма за опазването на биологичното раззнообразие

Марияна Лукова,
зам.мистър на околната
среда и водите

    През 2000 година успешно приключи изпълнението на дейностите, включени в тригодишния период на 11-та фаза на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие (БШПОБР). След оценки на постигнатото през този период, направени, както от страните, участващи в сътрудничеството, така и от независими експерти, в Управителния комитет на БШПОБР беше решено Програмата да продължи чрез дейности в III фаза на сътрудничество. За да се направи възможно плавното преминаване от М към III на Програмата във всички региони на нейното прилагане, в Управителния комитет беше договорена междинна фаза, по време на която да се осигури:
    - цялостното планиране на III-а фаза;
    - утвърждаване от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на всички планове за управление, разработени досега в рамките на Програмата;
    - изпитване на пътища към автономност и устойчивост на регионалните проекти и информационните центрове;    - изпитване на нов начин на планиране и контрол на изпълнението на дейностите в отделните региони, с участието на групи от специалисти, включващи представители на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Националната служба за защита на природата (НСЗП), на общините и други заинтересовани организации и лица.
   Управителният комитет на БШПОБР реши по време на междинната фаза да започнат работите по създаването на План за управление на Национален парк "Пирин". С разменени писма между г-н Пиер Лучири , посланик на Швейцария и г-жа Евдокия Манева, министър на околната среда и водите, беше направено Допълнение към Меморандума за разбирателство между Швейцарския Федерален съвет и Правителството на Република България за БШПО6Р, подписан на 04.06- 1998 г. Възможността за сътрудничество между правителствата на България и Швейцария в подкрепа на опазването и управлението на парка се дискутираше в продължение на няколко години. Като се взе предвид, че Националният парк "Пирин" е ключов елемент от цялостната стратегия за опазване на природното наследство на България, в Допълнението към Меморандума се предвиди към подпроектите на БШПО6Р да бъде добавен нов подпроект, наречен "Компонент Национален парк "Пирин"' (подпроект КНПП). Основната цел на този подпроект ще бъде изготвянето на предварителен план за управление на Националния парк "Пирин" Като интегриран в БШПОБР " Компонентът Национален парк "Пирин"" ще бъде управляван от споразуменията в съществуващия Меморандум за разбирателство.
В този смисъл Управителният комитет на БШПОБР ще упражнява общия контрол над разглеждания компонент. Бюджетът, определен за опериране в рамките на "Компонент Национален парк "Пирин"" и възлизащ на максимум около 180 000 швейцарски франка се отпуска само за 2001 година. Средствата за продължаване на сътрудничеството за Национален парк "Пирин" след 2001 година ще бъдат определени в бъдещи разговори между Швейцария и България и ще бъдат предмет на последващ Меморандум за разбирателство относно 111-а фаза на БШПОБР. Неразделна част към Допълнението към Меморандума е Описанието на подпроекта КНПП, което включва бюджет, организационна схема, логическа рамка и работен план за 2001 година.
   В описанието на подпроекта КНПП се третират неговите цели и основни задачи. Посочват се основните партньори, техните функции и отговорности по изпълнението му. Представят се критериите за избор на изпълнителите на лодпроекта КНПП. Определя са начина на подбиране на екипа за направляване и координиране на изготвянето на ппана за управление на Национален парк "Пирин" (ПУ). Описва се организацията за съдаването^на ПУ, основните дейности, които ще се вчключат в него, разполагането на тези дейности във времето до края на 2001 година и обезпечаването им в кадрово и финансово отношение.
   Задължителен и основополагащ документ за разработването на ПУ е Техническото задание. В него се посочват предмета и структурата на плана , описание на очакваното съдържание , параметрите на отделните му части и раздели, необходимите приложения към него, етапите, фразите е сроковете са разработване, както други условия или изисквания към изпълнителите. Техническото задание за плана за управление на националния парк "Пирин" беше разработено от НСЗП, съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени те територии. Техническото задание третира всички дейности в П У, а не само тези, които ще бъдат осъществени н неговите рамки до края на 2001 година.
   Прилагането на дейностите в подпроекта КНПП ще се ръководи при тясно сътрудничество между екипа на БШПОБР и МОСВ. Освен използването на механизма за взимане на решения в рамките на Управителния комитет на БШПОБ, ще бъде организирана Група за техническа подкрепа, която ще се състои от един представител на НСЗП, един представител на централния офис на БШПОБ, Ръководителя на подпроекта и Директора на Национален парк "Пирин".Тази група, подпомагана от сътрудниците предимно на регионално ниво, ще обсъжда редовно напредъка на дейностите и ще помага на Ръководителя на подпроекта при изпълнението на неговите задължения.
   Дирекцията на Национален парк "Пирин" е натоварена с оперативното управление на парка. Директорът на парка и неговият екип ще бъдат натоварени и с прилагането на ПУ след неговото приемане. По тази причина се предвижда тясно сътрудничество с екипа на парка, както по отношение на цялостната координация, така и по отношение на участието в оценките и изготвянето на управленски предписания. Планира се персоналът на Дирекцията да подпомага екипите от експерти при изпълнението на подпроекта КНПП и преди всичко при теренната им дейност, свързана с разработването на ПУ. Националният парк "Пирин" е обект на социално-икономически натиск. В процеса на изготвяне на плана трябва да се предвидят консултации с Общината и местните стопански дейци, за да е сигурно, че управленските предписания са правилно разбрани на местно ниво и са подкрепяни от местното общество. Осигуряването на участието на местните хора в процеса на изготвяне на плана за управление ще бъде основна задача на Ръководителят на подпроекта, с помощта на Директора на парка. Процесът на изготвяне на плана за управление ще включва редица други национални институции. В състава на техническите екипи основно ще бъдат включвани експерти от институтите на БАН и от неправителствените организации. За разработването на всяка от относително обособените части на Плана за управление БШПОБР ще назначи ръководители на екипи, които да се занимават със събиране на съществуващата и при дооиванс на допълнителна информация. При нужда ще бъдат привличани допълнително специалисти, които да систематизират съществуващата информация или да събират нова. Въз основа на тази информация, след консултация с Координатора на ПУ, ръководителите на екипи ще изготвят препоръки за управление в съответната област, особено що се касае до зонирането, специалните природозащитни и управленски мерки.
   Включването на обществеността в дългосрочното опазване на природното наследство на България е ключов елемент от всяка дългосрочна стратегия за опазване на природата. Във връзка с изготвянето на План за управление за национален парк "Пирин" това изисква обясняване на целта на ПУ и на потенциалните ползи от Националния парк за местното население. Ръководителят на подпроекта и Директора на парка ще обсъждат формите за информиране на обществеността Изготвянето на информационни материали ще бъде възложено, до колкото е възможно, на персонала на Дирекцията на парка. По подпроекта КНПП ще бъде предоставена експертна помощ за дизайна и отпечатването на материалите. Ръководителят на подпроекта, в сътрудничество с Директора на парка, ще изготви стратегия за информиране на обществеността относно Плана за управление на национален парк "Пирин" през III-а фаза на БШПОБ, Включването на "Компонента Национален парк "Пирин"" чрез междинна фаза в БШПОБ Р отговаря на необходимостта да се подпомогне България при изготвянето на първоначален вариант на Плана за управление на парка. Изготвянето на този план ще позволи описанието на основните характеристики на парка, представляващи регионален, национален и международен интерес по отношение на биологичното разнообразие и природозащитата. Ще бъдат препоръчани управленски мерки за опазване на безценното природно наследство, което паркът представлява. Ще бъде определен приноса, който природните ресурси на парка могат да имат за местното и регионално социално-икономическо развитие.

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft