НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН"

   
    Полза за хората и природата


   СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В НП “ПИРИН”
   Проектът се финансира от Програмата на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).
   Поради уникалния си ландшафт и биологично разнообразие, през 1983 г. НП “Пирин” е включен в Конвенцията за защита на световното природно и културно наследство към ЮНЕСКO.
    Площта на парка в Конвенцията е актуализирана през 2010 г.
    В Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО влизат обекти (гори, планини, сгради, археологически обекти), номинирани и одобрени по международната програма за световното наследство на Комисията за световното наследство на ЮНЕСКО. Към 2009 г. в списъка са общо 890 обекта: 689 културни, 176 природни и 25 със смесено значение, в 148 страни – членки на Конвенцията. Природното наследство, включено в Списъка на световното наследство се отнася до изключителни физични, биологични и геоложки образувания, местообитания на застрашени видове животни или растения и местности с научна, природозащитна или естетическа стойност. България може да се гордее със значителен брой, за размерите на страната, природни територии, които отговарят на тези изисквания.
    Съхраненото природно наследство е един от най-ценните ресурси за развитие на страната ни и на света. ЮНЕСКО подпомага държавите в неговото опазване и популяризиране.
    България е на едно от първите места в Европа по съхранена дива природа и богатство на биологичното разнообразие. Два природни обекта в България са включени в Списъка на световното културно и природно наследство – Националният парк “Пирин” и биорезерватът “Сребърна”.
    От 2004 г. Дирекция “Национален парк Пирин”, съвместно с администрациите на прилежащите общини, кметства и регионалните туристически организации, ежегодно провежда различни инициативи. Целта е да се покаже от една страна богатството на планината и отражението й върху местния бит, култура и фолклор, и от друга стана цели да привлече местното население и гостите, дошли на събитието, като партньори и съмишленици за опазване уникалната природа на планината.
    Визията, към която е насочена стратегията за развитие на устойчив туризъм на територията на НП “ПИРИН” и прилежащите му територии, отразява представата на заинтересованите страни за бъдещето на Пиринския регион и може да се обобщи по следния начин:
    • Територията на НП “Пирин” и прилежащите му територии ще са с изключително съхранена природа. Статутът на защитената територия, включена под егидата на ЮНЕСКо и в Европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, е сериозна предпоставка и гарант за опазването й.
    • В района няма да се развива промишленост, която да крие рискове от екологично замърсяване.
    • Национален парк “Пирин” и прилежащите му територии ще са желана туристическа дестинация не само в България, но и в чужбина.
    • На територията на парка ще функционира добре разработена мрежа от туристически маршрути, обезпечени с необходимата маркировка и съпътстваща инфраструктура. Те ще осъществяват връзка с близките селища и ще дават възможност да се наблюдава уникалния природен комплекс в комбинация със съхранени бит, култура, фолклор и историческо наследство.
    • Посещенията в националния парк ще стават по начин, който гарантира запазване на естествения характер на природните местообитания и процесите, протичащи в тях.
   • Развитието на устойчив туризъм ще повиши стандарта на местните хора. Те ще са пряко заинтересовани и ще участват активно в процеса на неговото развитие.
   • Местните фестивали, обичаи и дори ежедневният начин на живот, ще са част от туристическата атракция.
    • Районът ще се посещава от хора с правилно отношение към природата, търсещи индивидуалността на местната култура и фолклор.

   Планът за действие включва предложенията за дейности за реализиране на Стратегията, групирани в три програми:
    Програма 1: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
    Програма 2: РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
    Програма 3: МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ “ПИРИН”
    Пълният текст на стратегията може да се изтегли от тук.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg