брой 3
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
Нова книга за промените в климата
Какво направихме заедно?
Нова книга за промените в климата
Земята на гигантите
Живороден гущер
Вечнозелена и труднопосижима
Винарските пътеки в Пирин
Текстове за Пирин
Из "Височайшите "

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 


МИКРОЛЕДНИЦИ В ПИРИН ПЛАНИНА
  Карстен Груневалд, Йорг Шайтхауер, Христиана Вебер,  Александър Гиков


   Представени са резултати от многогодишните наблюдения и сондирането през лятото на 2006 г. - „Снежника” в Големия Казан под връх Вихрен. Направен е анализ на строежа на ледено-фирновото тяло и са посочени причините за неговото съществуване. Анализирани са голям брой проби, които дават информация  за дълбоките слоеве на леда и фирна.    Направен е регионален анализ на условията за образуване на микроледници и снежни петна във високите планини на Централна и Югоизточна Европа. Изтъкнат е потенциалът на микроледниците и снежните петна под снежната граница, като регионален индикатор на глобалните изменения на климата.
       РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНИЯ
    Пирин представлява кристалинен хорст в западната част на Рило - Родопския масив. Посоката на простиране е северозападно-югоизточна, дължината е около 70 km, а средната ширина е между 30 и 35 km. Проведените изследвания са концентрирани предимно в северната част на планината, в Национален парк Пирин (Фиг. 1) около пиринския първенец връх Вихрен (2914 m).  Характерен облик на релефа придават мраморите, изграждащи стръмните хребети….

….Повече може да се научи от книгата на Карстен Груневалд, Йорг Шайтхауер, Христиана Вебер,  Александър Гиков –“ Микроледници в Пирин планина”


Автор: Лиляна Декова,
Ст. експерт "Образователни дейности и Посетителски информационни дейности"

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg